E-E-A-T

  • Experience: Trải nghiệm
  • Expertise: Chuyên môn
  • Authoritativeness: Tính xác thực
  • Trustworthiness: Độ tin cậy

Trong những khía cạnh này, thì Trustworthiness (độ tin cậy) là yếu tố quan trọng nhất. Các yếu tố khác đóng góp vào sự tin cậy, nhưng nội dung không nhất thiết phải thể hiện hết mọi yếu tố.

Tuy E-E-A-T không phải là một yếu tố xếp hạng cụ thể, nhưng nên kết hợp các yếu tố có thể tạo ra nội dung có tính chất E-E-A-T.

Google đánh giá cao hơn đối với nội dung có tính chất E-E-A-T ở những chủ đề có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ, sự ổn định về tài chính hoặc sự an toàn của con người hay phúc lợi hoặc sự thịnh vượng của xã hội. Đây là các chủ đề “Tiền bạc hoặc cuộc sống”, gọi tắt là YMYL.