Google Patents

Google Patents là các Bằng sáng chế của Google. Bảng dưới đây tổng hợp các thuật toán được thông qua từ Bằng sáng chế của Google.

Tên thuật toánCategoryDựa trên bằng sáng chếMô tả về bằng sáng chếLiên quan
Keyword relevance (Độ liên quan của từ khóa)On-Pagehttps://patents.justia.com/patent/11106712Bằng sáng chế này mô tả một quá trình của máy chủ nhận một từ khóa hạt giống (seed keyword) và tạo thêm các từ khóa liên quan (keyword relevant) đến từ khóa hạt giống (seed keyword).

Quá trình này sử dụng một đồ thị về mối quan hệ ngữ nghĩa (semantic relationship) để xác định danh mục từ khóa (keyword category) và gán điểm tương quan của từ khóa hạt giống (seed keyword) dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa hạt giống trên tài nguyên thông tin.
- Keyword presence (Sự xuất hiện của từ khóa)

- Keyword density (Mật độ của từ khóa)

- Keyword placement (Vị trí của từ khóa)
Link quality (Chất lượng của link)Off-Pagehttps://patents.google.com/patent/US900Bằng sáng chế này mô tả một thuật toán để phân loại các website có chất lượng thấp (low quality) bằng xếp hạng các backlink. Các backlink được gán cho nhóm chất lượng (quality group) có tên là Vital, Good, Bad (Quan trọng, Tốt, Xấu).

Nếu tổng điểm của một website, dựa trên điểm chất lượng backlink này, giảm dưới một ngưỡng nhất định thì website hoặc page đó được coi là có chất lượng thấp (low quality)
- Backlink quantity (Số lượng của backlink)

- Backlink diversity (Sự đa dạng của backlink)

- Backlink contextual relevance (Backlink có liên quan theo ngữ nghĩa)

- Backlink anchor text diversity (Sự đang dạng anchor text của các backlink)
Site structure (Cấu trúc website)Technical SEOhttps://patents.justia.com/patent/20230115827Bằng sáng chế này liên quan đến một hệ thống phân tích cấu trúc, nhằm kiểm tra nội dung các webpage và mối quan hệ qua lại giữa chúng.

Nó gợi ý sửa đổi hoặc thay đổi trực tiếp cấu trúc liên kết của các webpage để cải thiện cấu trúc của website, hỗ trợ các công cụ tìm kiếm tìm và lập chỉ mục các trang của nó hiệu quả hơn và có khả năng tăng thứ hạng của các webpage kết quả tìm kiếm
- Sitemap (Sơ đồ của website)

- Internal link (Liên kết nội bộ)

- URL structure (Cấu trúc của URL)
Title tags (Thẻ title)On-Pagehttps://patents.google.com/patent/US8117209B1Bằng sáng chế này xem xét CTR khi xác định thứ hạng kết quả tìm kiếm, điều này hàm ý tầm quan trọng của việc tối ưu hóa thẻ title để cải thiện CTR. Những người làm SEO nên tối ưu hóa thẻ title, meta description và cấu trúc URL để cải thiện thứ hạng của họ trong kết quả tìm kiếm- Clarity (Sự rõ ràng)

- Informativeness (Đầy đủ thông tin)

- Conciseness (Ngắn gọn)
Content freshness (Làm mới nội dung)On-Pagehttps://patents.google.com/patent/US8521749B2/enBằng sáng chế này được cấp cho Google xem xét mức độ "mới" (freshness) của một trang hoặc tài liệu có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của nó trong kết quả tìm kiếm. Nó liên quan đến việc xác định các website "cũ" (stale) có thể được xếp hạng cao hơn các website mới hơn chứa thông tin cập nhật gần đây hơn- Most recent updates (Ngày cập nhật mới nhất)

- Timely publication (Xuất bản hợp thời)
Mobile-friendliness (Thân thiện với thiết bị di động)Technical SEOhttps://patents.justia.com/patent/8219567Tìm kiếm trên Internet thân thiện với thiết bị di động (mobile-friendly) bằng cách xác định xem các website có thân thiện với thiết bị di động (mobile-friendly) hay không. Dấu hiệu thân thiện với thiết bị di động (mobile-friendly) cho một website được thiết lập và lưu trữ trong một chỉ mục được sử dụng để tìm kiếm.

Nếu người tìm kiếm đang sử dụng thiết bị di động, kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp dựa trên các dấu hiệu thân thiện với thiết bị di động (mobile-friendly) được liên kết với các website. Việc sắp xếp này có thể xem xét các dấu hiệu chung về tính thân thiện với thiết bị di động (mobile-friendly) hoặc các dấu hiệu cụ thể xác định loại tác nhân người dùng (type user-agent).
- Responsive design (Thiết kế responsive)

- Mobile-optimized images (Tối ưu hình ảnh trên điện thoại)

- AMP (Accelerated Mobile Pages)
HeadingsOn-Pagehttps://patents.google.com/patent/US11409748B1/enBằng sáng chế này, được nộp vào năm 2014 và được cấp vào năm 2018, phác thảo một phương pháp xếp hạng trên heading vector. Nó cho phép sử heading đề làm yếu tố xác định thứ hạng trong kết quả tìm kiếm, nhấn mạnh tầm quan trọng của cách sử dụng heading để tổ chức và cấu trúc nội dung của webpage.- H1, H2, H3, H4,

- Informativeness (Đầy đủ thông tin)

- Hierarchy (Hệ thống cấp bậc)
Content uniqueness (Sự độc đáo của content)On-Pagehttps://patents.justia.com/patent/20140337129Đơn xin cấp bằng sáng chế này mô tả các phương pháp quảng bá nội dung bằng cách giám sát các hoạt động để xác định xem một cá nhân có sở thích riêng đối với một số tính năng nhất định của một mặt hàng hay không và sau đó đề xuất nội dung dựa trên tính độc đáo ước tính của cá nhân đó.- Originality (Tính độc đáo)

- Plagiarism check (Kiểm tra đạo văn)
Content authority (Tính xác thực của content)On-PagePatent 🔗Bằng sáng chế của Google mô tả các phương pháp phân loại tài liệu theo chủ đề chúng đề cập và ấn định mức độ liên quan chặt chẽ của tài liệu với các chủ đề đó. Ngoài ra, họ đánh giá "giá trị chữ ký chính thức" (authority signature value) của tác giả dựa trên tỷ lệ phần trăm quyền tác giả của họ và tầm quan trọng của chủ đề trong tài liệu.- Links

- Social media engagement (Tương tác trên mạng xã hội)

- Domain authority
Page loading speed (Tốc độ tải trang)Technical SEOhttps://patents.google.com/patent/US8645362B1/enBằng sáng chế này, được cấp vào ngày 4 tháng 2 năm 2014, bao gồm các phương pháp, hệ thống và công cụ sử dụng thời gian tải tài nguyên để xếp hạng kết quả tìm kiếm. Nó mô tả chi tiết một phương pháp bao gồm nhận truy vấn tìm kiếm, gán điểm ban đầu cho tài nguyên, truy cập dữ liệu thời gian tải cho các tài nguyên này và điều chỉnh điểm dựa trên dữ liệu thời gian tải. Dữ liệu về thời gian tải có thể dựa trên thước đo thống kê về mẫu thời gian tải trên các loại thiết bị khác nhau- Optimized content (Tối ưu content)

- Efficient code

- Lightweight images (Hình ảnh nhẹ)
Meta descriptionsOn-Pagehttps://patents.google.com/patent/US10229166B1Bằng sáng chế này gợi ý rằng Google có thể sử dụng phản hồi từ SERP để xếp hạng và ghi điểm vị trí của website trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm.- Clarity (Rõ ràng)

- Infomativeness (Đầy đủ thông tin)

- Search intent (Đáp ứng ý định tìm kiếm của người dùng)
URL structureTechnical SEOhttps://patents.justia.com/patent/10108694Bằng sáng chế mô tả việc nhóm các website và webpage theo chủ đề và tạo ra thứ gì đó có thể được mô tả là cụm chuyên gia (expert cluster). Nội dung từ các cụm này sau đó sẽ được ưu tiên khi cung cấp kết quả tìm kiếm cho truy vấn có liên quan. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến cấu trúc URL nhưng nó có thể giúp Google hiểu cấu trúc URL của bạn hiệu quả hơn trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào.- Search engine friendliness (Thân thiện với công cụ tìm kiếm)

- User experience (Trải nghiệm người dùng)
Content depthOn-PageLength, comprehensiveness, originality
BreadcrumbsTechnical SEONavigational hierarchy, user guidance, accessibility
Image Naming ConventionsOn-PageAlt text, file compression, accessibility
Alt textOn-PageDescriptiveness, clarity, relevance
Link quantityOff-PageNatural links, backlink profile
Link anchor textOff-PageVariety, relevance, consistency
Brand mentionsOff-PageVolume, quality, sentiment
Social media engagementOff-PageAudience engagement, social media mentions, social media traffic
Bounce rateUser SignalsAverage session duration, exit rate
Time on siteUser SignalsSession duration, average visit duration
Click-through rate (CTR)User SignalsClick-through rate, impressions
Brand authorityOff-PageDomain authority, backlink profile, brand presence
SitemapTechnical SEOWebsite structure, navigation
Keyword densityOn-PageKeyword usage, relevant keywords, proportion of keywords
Keyword placementOn-PageKeyword placement, relevance, emphasis
Internal linksTechnical SEOLinking structure, internal anchor text, relevance
Structured dataTechnical SEOSchema markup, structured data markup for videos
PageRankUser Signals**Page rank, backlink profile
Domain authorityUser SignalsBacklink profile, brand mentions, social media engagement
Social media signalsOff-PageSocial media shares, likes, comments, followers
Freshness of backlinksOff-PageAge of backlinks, recency of links
Diversity of backlinksOff-PageBacklink sources, domain variety, anchor text diversity
Contextual relevance of backlinksOff-PageBacklink relevance, topic match, niche relevance
Anchor text diversityOff-PageVariety of anchor text, natural link profile
Natural links vs. paid linksOff-PageLink quality, editorial links, organic links
Brand mentions from high-quality sourcesOff-PageBrand authority, reputation, credibility
Social media engagement from high-quality audiencesOff-PageSocial media engagement, audience quality, influencer engagement
Brand sentimentOff-PageBrand perception, online reputation, customer sentiment
Organic search trafficUser SignalsOrganic search rankings, click-through rate, search volume
Direct trafficUser SignalsBrand awareness, type-in traffic, bookmarked links
Referral trafficUser SignalsBacklinks, referring domains, external links
Social media trafficUser SignalsSocial media sharing, social media referrals, social media clicks
Pageviews per sessionUser SignalsContent engagement, user interest, session depth
Exit rateUser SignalsUser satisfaction, content relevance, bounce rate
Scroll depthUser SignalsUser engagement, content consumption, attention
Video engagementUser SignalsVideo views, video playbacks, video engagement
Internal linking structureTechnical SEOSite navigation, hierarchy, anchor text
Use of relevant keywords in imagesTechnical SEOImage optimization, alt text, keyword relevance
Breadcrumb navigationTechnical SEOSite structure, user experience, accessibility
Use of schema markupTechnical SEOStructured data, rich snippets, search engine understanding
Structured data markup for videosTechnical SEOVideo optimization, video metadata, video search
Mobile-first indexingTechnical SEOMobile responsiveness, mobile optimization, mobile-friendliness
AMP (Accelerated Mobile Pages)Technical SEOMobile page loading speed, mobile user experience
Readability of contentOn-PageSentence length, paragraph length, readability score
Use of relevant images and videosOn-PageVisual content, image relevance, video relevance
Call to action (CTA)On-Page**Clarity, conciseness, persuasiveness
Guest bloggingOff-PageBacklink quality, domain authority, content syndication
Broken linksTechnical SEOSite usability, user experience, crawlability
404 errorsTechnical SEOWebsite maintenance, error handling, user navigation
Duplicate ContentTechnical SEOContent originality, plagiarism check, search engine crawlability