Knowledge Graph Checker

Knowledge Graph là một cơ sở dữ liệu đồ thị tri thức khổng lồ lưu trữ thông tin về các thực thể (entity) trong thế giới thực, chẳng hạn như người, địa điểm, sự kiện, v.v. Knowledge Graph được sử dụng để giúp Google hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các truy vấn tìm kiếm, từ đó có thể hiển thị kết quả tìm kiếm chính xác và hữu ích hơn cho người dùng.

Công cụ dưới đây cho phép bạn tìm các thực thể (entity) trong Knowledge Graph của Google.